top of page

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.norispharma.pl (Strona) jest NORIS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-675 przy ulicy Wołoskiej 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014225, posługująca się numerem NIP: 5213150424 oraz numerem REGON: 017303859 (Administrator).

 

2. Z Administratorem można się skontaktować:

  • listownie pod adresem: NORIS Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa

  • przez e-mail: rodo@norispolska.pl

 

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

4. W trakcie wizyty na Stronie dochodzi do gromadzenia:

  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika

  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie, o których mowa w polityce cookies.

 

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 

a. adres poczty elektronicznej

b. numer telefonu

c. imię

d. nazwisko

e. wykształcenie

f. obszar zainteresowań

g. inne informacje przekazane przez użytkownika

 

w celu niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytań, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych na Stronie formularzy kontaktowych (zakładki Kariera oraz Kontakt) oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.

 

6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja

  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

 

7. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

 

9. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

 

10. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze).

 

11. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

 

a. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych)

b. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe)

c. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e. przenoszenia danych do innego administratora

f. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o   

zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

12. Dane pozyskiwane są przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

 

13. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

bottom of page